کنترل کیفیت آماری

این کتاب بر اساس شناخت و تجارب حاصل از چندین سال فعالیت در دانشگاه‌ها و صنایع تولیدی و خدماتی کشور و همچنین ضرورت استفاده از روش‌های نوین برای بهبود فرآیندها که اساس تعالی سازمان‌ها محسوب می‌شود به رشته تحریر درآمده است.