مدیر آزمایشگاه

پروفسور رسول نورالسناء
رزومه

 

اعضای آزمایشگاه

دکتر کامیار صبری

مهندس ابوالفضل عسکری

 مهندس محمد رسولی