گروه تحقیقاتی کیفیت

 

حوزه های تحقیقاتی گروه کیفیت را می توان در حالت عمومی به صورت زیر خلاصه نمود:

1- نمودارهای کنترل تک متغیره کلاسیک و با حافظه

        - طراحی نمودار­های کنترل در فاز 1 و 2

2- اثر خودهمبستگی (Autocorrelation) و اشتباه در اندازه گیری (Measurement error) در تخمین پارامترها و تعیین اثر آن روی عملکرد نمودار­های کنترل