برگزاری پنجمین جلسه داده‌کاوی آزمایشگاه مهندسی کیفیت

پنجمین جلسه هم اندیشی آزمایشگاه کیفیت و پایایی با محوریت Data Mining عصر دیروز مورخ 11 آذر 1396 در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم‌وصنعت ایران برگزار شد.

در ابتدای جلسه یک مرور کلی بر نرم افزار Clementine صورت گرفت و در ادامه چند سوال از مبحث Clustering توسط مهندس سعید ادیب‌فر دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم‌وصنعت ایران حل و به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.